BÁZEŇ BOŽÍ A „KONEC SVĚTA“ - 2.část

PROCESY S DLOUHÝM REAKČÍM ČASEM
Člověk jako bytost nadaná svobodnou vůlí cítí potřebu nebo až nutnost různými způsoby zasahovat do zmíněných přírodních nebo společenských procesů. Lze dokonce říci, že je zde právě proto, aby do těchto procesů zasahoval a modifikoval je podle potřeb svého růstu a vývoje. Oprávněně lze ovšem tyto zásahy provádět pouze v případě dostatečné znalosti jejich podstaty a dostatečného respektu (odpovědnosti) a pouze v souladu s tímto poznáním.
Prohřešky proti tomuto postupu se díky dlouhé reakční době neprojeví okamžitě, ale až s odstupem času a to někdy s odstupem značným. Tato přirozená vlastnost mnoha procesů má svůj důvod a tím je jištění stability těchto procesů, jištění stability našeho světa, našeho životního prostředí. Tento fakt vyžaduje zároveň nutnost důkladného studia a znalosti těchto procesů. Dodatečná náprava dlouhodobě narušených procesů tohoto druhu je totiž velmi problematická a za určitým limitem už zcela nemožná.
Bůh jako původce všech přírodních a společenských procesů si je pochopitelně těchto vlastností vesmíru velmi dobře vědom a proto nemůže jinak než je respektovat - triviálně řečeno mít strach z jejich nerespektování.
Jde dokonce tak daleko, že chce být všem svým věrným sám příkladem v bázni před nerespektováním zákonitých procesů. A to bude patrně i důvod, proč byl v Písmech zaveden pojem Boží bázeň.
Lidstvo se ve své „vzpouře“ proti Bohu zbavilo nejen bázni před Bohem, ale zbavilo se i bázně Boží - chová se krajně neopatrně a hlediska dlouhodobé perspektivy i krajně nezodpovědně. Tento stav byl ale předvídán. Jde o jednu z mnoha vývojových komplikací lidstva.
Vývoj lidstva se ubírá cestou pokusu a omylu - učením se z vlastních chyb, poznáním dobrého a zlého. Lidská společenství tedy vždy čeká lekce dopadu následků neznalosti nebo lhostejnosti k procesům - nebo nedovolených zásahů do procesů - s dlouhým reakčním časem. Nezbývá nám než věřit Bohu, že lidstvo už je v současné době natolik vyspělé, že současnou aktuální krizi (lekci) přežije.
Na rozdíl od podobných předešlých lekcí je míra historické zkušenosti, jeho znalostí, technických možností a především míra jeho svobody mnohem vyšší.
Lidstvo jako celek má řádově vyšší schopnosti, vyšší míru svobody a tím pádem i vyšší míru zodpovědnosti za své chování. Žije dokonce s vědomím - respektive počítá i s Boží neexistencí a žádná pomoc shůry není očekávána. Prostor pro tuto skutečně zásadní a přelomovou zkoušku nebo lekci dospělosti je skutečně velmi autentický - máme totiž důvody se domnívat, že jde o zkoušku kontrolovanou a podle biblických proroctví i zabezpečenou nebesy. Má jít o velice náročnou zkušenost, která posune lidstvo v duchovním ohledu o nezbytný velký krok kupředu.
KONEC SVĚTA NEBO-LI KONEC VĚKU
 
 
Lidstvo v současné vývojové etapě dospělo do stavu, kdy bude nevyhnutelně konfrontováno s následky hned s několika dlouhodobých procesů najednou. Jedním z nich je exponenciální nárůst lidské populace.
Z matematické charakteristiky této křivky je patrné, že k současnému stavu populační exploze by došlo bez ohledu na vědecko - technologický pokrok lidské civilizace.
Toto konstatování má podporu i ve faktu, že k největšímu nárůstu obyvatel dochází právě v nejzaostalejších zemích. Čili v zemích s nejnižší technickou a lékařskou úrovní a zároveň s nejvyšší úmrtností.
Ani zaostalost a vysoká úmrtnost nemůže populační explozi zabránit. Současné „přemnožení“ lidstva je prostě matematickou zákonitostí. Jde o typický přírodní proces s dlouhou reakční dobou, proces nastartovaný v momentu založení světa. Proces s jehož nekontrolovaným průběhem a vyvrcholením je lidstvo právě konfrontováno.
 
 
K tomuto stavu se přidávají další procesy jako je technologický, průmyslový a ekonomický rozvoj. Dále je to stále ještě velmi primitivní inflační ekonomický systém ovládaný finančními toky (kapitalismus, oligarchie), založený na nutnosti stálého ekonomického růstu, jehož motorem je neustále vzrůstající spotřeba podněcovaná systematickým působením na nejnižší lidské pudy a sobectví.    
Souběh všech těchto procesů - populační exploze zároveň s technologickým rozvojem a inflační ekonomikou bezohledně drtící duchovní hodnoty velmi pracně dosažené v průběhu celých věků -   pravděpodobně nebude náhodný.
Tento souběh vyvolává velmi akutní krizový stav, tváří v tvář jemuž bude lidstvo donuceno si uvědomit jak drahocennými hodnotami pohrdá, s jak titánskými silami disponuje a prozatím ještě s naivitou dítěte nakládá. Bude si muset uvědomit, že duchovní hodnoty, jež byly po celou historii všemi kulturami pěstovány, jsou naprostou nezbytností nejen pro jeho trvalý a udržitelný rozvoj, ale i pro jeho přežití. Právě tyto hodnoty představují tzv. „bázeň Boží“.
POUČITELNOST
Poučitelnost velkých společenských celků je poměrně problematická záležitost a probíhá bohužel zpravidla formou krizí nebo katastrof. Je to vidět velmi názorně z průběhu dějin 20. století. Ani hrůzy zcela nesmyslné 1. světové války nezabránily evropským národům zopakovat si toto inferno hned po dvaceti letech a to s ještě větší intenzitou.
 
 
Teprve po katastrofě 2. světové války si západní civilizace plně uvědomila jaké prostředky má v rukou a z naprosté nutnosti vytvořila nový mezinárodní pořádek, znemožňující válečný konflikt mezi zeměmi euroatlantické civilizace. Tento nový, bezpečnější řád byl paradoxně nastolen na základě ekonomického systému, který byl právě v předchozích odstavcích kritizován.
Lidstvo je ve nyní fázi dospívání, ve fázi hledání a přerodu. Jak lze odhadovat ze současného vývoje i z biblických prognóz, po překonání nadcházející globální krize, která lidstvo zákonitě a nevyhnutelně čeká, dojde k všeobecnému uvědomění mnoha duchovních spojitostí, k uvědomění vzájemné sounáležitosti, k navázání na duchovní tradice, k nastolení zcela nového světového řádu a nového ekonomického systému, který bude muset být koncipován v souladu s tímto nově nabytým statutem.
       
Podrobné informace viz analýza stavu a prognóza vývoje lidské civilizace - knihy vydané za podpory Římského klubu: „Meze růstu“,  „Překročení mezí“ a „Faktor 4“ (manželé Meadowsovi)