DNA Nebe a Země
Nezávislá biblická studie

Projekt lidstvo

Podtržení nadpisu

Nový racionální pohled – historie, prognózy, perspektivy…

Opravy, upřesnění a doplnění na základě Vašich reakcí


Našla jsem Váš článek o významu soboty. Je to zajímavý výklad, ale nemyslím si, že by byl jediný správný. Zdůraznění, že i Otec odpočinul od díla podle mého znamená, že jeden den v týdnu by měl být vyhrazen něčemu jinému, než samotné práci. Lidé by měli opustit "vydělávání peněz" a měli by se věnovat myšlenkové činnosti. Po vzoru Boha by měli zhodnotit, jaký smysl má jejich konání, zda se podařilo, komu přineslo užitek. Měli by přestat myslet jen na věci pozemské, hmotné. To není možné při vykonávání "práce", proto by si od ní člověk měl taky odpočinout, aby mu neodváděla myšlenky. Aspoň jeden den v týdnu by se měl zastavit, přestat myslet jen na sebe a pozemské věci a myslet na Boha, na to, jak si před Ním stojí a na věci nebeské. J.

S Vaším komentářem naprosto souhlasíme a můžeme ho považovat za doplnění našeho článku. Naším záměrem bylo poukázat na nesmyslnost tvrzení, že Bůh po křesťanech vyžaduje byrokratické dodržování jakýchkoli pravidel, bez pochopení smyslu. Pokud totiž je pro odpočinek rozumný důvod, je naprosto nepodstatné, zda za den odpočinku zvolíme sobotu, neděli, nebo třeba středu. Chtěli jsme poukázat na to, že pochopení smyslu nařízení je jedinou možností, jak přesunout zákon z kamenných desek do našeho srdce.


Nedávno jsem objevil Vaše stránky. Uvádíte, že na to jdete vědeckým přístupem, který je nezaujatý, nedogmatický a není na objednávku. Můžete mi prosím napsat, jak takové vědecké zkoumání Bible u vás probíhá? A jak vůbec souvisí náboženství s vědou? G.

Tím, že věda zkoumá věci na Zemi a nyní i ve vesmíru, se nutně potkává s Božím dílem. Vlastně toto dílo zkoumá. Souvislost vědy a náboženství je tedy dávno daná a obě strany by si toho měly být vědomi. I když nejsme vědci, pochopili jsme, že vědecké metody jsou jakousi zárukou věrohodnosti výsledku. Máme na mysli především důsledné respektování kauzality, tedy nezaměňování příčin s následky, dodržování logiky, respektování kontextu a nedogmatičnost v přijímání nových poznatků. Tímto způsobem se pokoušíme i o výklad Biblických textů, mnohdy navzdory výkladům tradičním.


Četla jsem Váš web, zatím první stranu, Křestanství - alternativní řešení židovského selhání atd. Prameny křestanství - sluneční božstva. Námitka - Vaše tvrzení je totožné s tvrzením filmu Zeitgeist, kde je totéž. Ve skutečnosti se v mýtech nevyskytuje to, co se zde tvrdí, např. počet 12 učedníků, Mitra jich měl pět... Ukřižování není nikde zmiňováno ani zmrtvýchvstání, zvláště u egyptského Hora. Pokud zmrtvýchvstání u některých bohů, tak má úplně jiný smysl, zmrtvýchvstání se opakuje každé jaro, je cyklické. Uplně jiný význam než v křestanství. Dále - křestané se důrazně odlišovali od kultu Mithry, nechtěli používat ani novořečtinu alfabetu, která se v té době zaváděla a kterou používali stoupenci Mithry.
Zmínky o Mithrově kultu se objevily také ve známém dokumentárním filmu zvaném Zeitgeist. V první části pořadu zvaném „Největší příběh všech dob“ se film zaobírá náboženstvím, konkrétně kultem slunce a vlivem astrologie na náboženské kulty. Film interpretuje starověké kulty včetně toho Mithrova interpretuje jako přímé předchůdce křesťanství. Křesťanství mělo být pouze plagiátem mithraismu a dalších kultů starověku. Film se zaobírá otázkou, proč byly ve většině mytologiích starověku obsaženy zrovna tyto vlastnosti: (narození z panny, 25. prosinec, počet následovníků, smrt po tři dny a vzkříšení z mrtvých). Faktem je, že údaje uváděné filmem o Mithrovi (zrozen 25. prosince z panny Mehr v jeskyni, měl dvanáct učedníků, konal zázraky a tři dny po smrti vstal z mrtvých) nejsou pravdivé ani ničím podložené. Dochované příběhy na Mithrových stélách, obrazech a reliéfech nikde nenaznačují, že by se bůh narodil z panny, měl dvanáct učedníků a vstal z mrtvých, je tedy nutno tyto informace uváděné filmem chápat jako mylné či lživé. Ve skutečnosti četná Mithrova zobrazení a sochy zachycují Mithru, kterak se svévolně rodí ze skály, žádní učedníci se s výjimkou blíženců Cauta a Cautopata po boku Mithry vůbec neobjevují. Mithras nakonec ani neumírá, nýbrž zabíjí kosmického býka a dělá to zřejmě každoročně (cyklicky), jeho mysterijní obřady tak zřejmě souvisejí s ročními obdobími a cykly v přírodě. Buď Mithras eobnovuje život a plodnost zabitím býka cyklicky (každoročně), nebo to alespoň za něj dělají mithraistické svátky a obřady při nichž je býk obětován. Dejte toto na svůj web! Chce to prostudovat více pramenů a volit ty správné. M.D.

Kapitola "Křesťanství - alternativní řešení židovského selhání" je v části speciálních kapitol, které mají sloužit k doplnění některých informací biblické studie Projekt lidstvo a izolovaně mohou vytvořit jiný dojem, než jsme zamýšleli. Film Zeitgeist byl jedním z pramenů pro tuto kapitolu a je nám líto, pokud jsme převzali nepřesné informace. Přesto hlavní myšlenka kapitoly tím není nijak zasažena.
V souladu se záměrem celého webu chce i tato kapitola křesťanství oslavit tím, že vysvětlí některá proč. Legitimita křesťanství totiž začíná být stále více zpochybňována a to právě pro přetrvávající pohádkové představy svých dětských let, které tehdy byly nutné, dnes však působí jako překážka. Pokud má naše víra obstát v budoucnu, kdy útoků na samotné základy křesťanské ideologie bude pravděpodobně přibývat, musíme mít k dispozici argumenty, které tuto ideologii obhájí.


Přečetl jsem vaše internetové stránky a musím říct, že je to všechno hrůza. Nemá to nic společného s Kristem, který nás miluje, ani s Božím královstvím, které je v srdci. Náboženství naplňuje lidi mysteriem, které se nedá vysvětlit. Vaše zkoumání je k ničemu a to si tady myslíme všichni. V.S.

Děkujeme za Vaši trpělivost při čtení našich stránek. Každému vyhovuje jiný způsob uvažovaní a my jsme si našli cestu, která odpovídá naší přirozenosti. Je pochopitelné, že nemůže vyhovovat všem. Není cílem, aby všichni měli stejný názor, ale aby všichni dokázali spolu existovat s tolerancí a respektem.